ISNACC  
   
  • ISNACC
 
  • ISNACC
 
  • ISNACC
 
  • ISNACC
 
  • ISNACC
   
 
 
Office Bearers

President    
Shobha Purohit
Jaipur
purohit.shobha@gmail.com  9415266514
President - Elect    
Shashi Srivastava
Lucknow
shashian2002@yahoo.co.in 9935501163
Vice - President    
H K Venkatesh
Bengaluru
shashian2002@yahoo.co.in 9935501163
Secretary    
V J Ramesh
Bangalore
drvjramesh@gmail.com 9844432607
Treasurer    
M Radhakrishnan
Bangalore
mrks1974@gmail.com 9632589296
Editor - in - Chief    
Parmod Kumar Bithal
New Delhi
bithal.parmod@gmail.com 9810753983
Executive Committee Members
Arvind Chaturvedi
New Delhi
c.arvind61@yahoo.in 9868398210
Hemangi Karnik
Mumbai
dr_hemangi@hotmail.com 9167017002
Rajeev Kumar Dubey
Varanasi
rajeevdubeyyrk@gmail.com 9839927283
Prasanna Bidkar
Puducherry
drprassannabidkar@gmail.com 9442706168
Jayati Ghosh
Kolkata
g_jayati@hotmail.com 9830705157
Vasudha Singhal
Gurgaon
vasudha_sarab@yahoo.co.in 9811937357
© ISNACC | All Rights Reserved