Eternal Vigilance

Past Office Bearers

Year

President

Secretary

Treasurer

Editor-in-Chief

1999

Hari Hara Dash

Parmod Kumar Bithal

Mary Abraham

-

2001

Hari Hara Dash

Parmod Kumar Bithal

Mary Abraham

-

2002

K J Choudhury

Parmod Kumar Bithal

Mary Abraham

-

2003

K J Choudhury

G Parameswara

H K Venkatesh

Neelam Ganguly*

2004

Kanchan Jagger

G Parameswara

H K Venkatesh

Neelam Ganguly*

2005

Bibhu Kalyani Das

G Parameswara

H K Venkatesh

Neelam Ganguly*

2006

Mary Abraham

G Parameswara

H K Venkatesh

Neelam Ganguly*

2007

G S Umamaheswara Rao

G Parameswara

H K Venkatesh

Neelam Ganguly*

2008

Grace Korula

G Parameswara

H K Venkatesh

Hari Hara Dash*

2009

Vinod Kumar Grover

G Parameswara

H K Venkatesh

Hari Hara Dash*

2010

Anil Parakh

G Parameswara

H K Venkatesh

Hari Hara Dash*

2011

Parmod Kumar Bithal

G Parameswara

H K Venkatesh

Hari Hara Dash*

2012

Dilip Kulkarni

Hemanshu Prabhakar

Girija Prasad Rath

Hari Hara Dash*

2013

Amna Goswami

Hemanshu Prabhakar

Girija Prasad Rath

Parmod Kumar Bithal#

2014

Rajiv Chawla

Hemanshu Prabhakar

Girija Prasad Rath

Parmod Kumar Bithal#

2015

G Parameswara

V J Ramesh

M Radhakrishnan

Parmod Kumar Bithal#

2016

Lal Dhar Mishra
V J Ramesh
M Radhakrishnan
Pramod Kumar Bithal#
2017
Shobha Purohit
V J Ramesh
M Radhakrishnan
Pramod Kumar Bithal#
2018
Shashi Srivastava
V. Ponnaiah
Prasanna Bidkar
Pramod Kumar Bithal#
2019
H K Venkatesh
V. Ponnaiah
Prasanna Bidkar
Pramod Kumar Bithal#
2020
Nidhi Panda
V. Ponnaiah
Prasanna Bidkar
Pramod Kumar Bithal#
2021
Nidhi Panda
V. Ponnaiah
Prasanna Bidkar
Pramod Kumar Bithal#

ISNACC 2023